Home

Begroting met groen en blauw centrum

Groen centrum Heerde

Als ChristenUnie|SGP Heerde hebben we in de begroting aandacht gevraagd voor de plannen van het centrum van Heerde. Wat mooi dat er eindelijk beweging komt in het verbeteren van het centrum. Van de politiek wordt gevraagd om vooruit te kijken. En vooruitkijken betekent nadenken over hoe het centrum er in de toekomst uit komt te zien. Dat moet geen ‘versteend’ centrum worden. Binnen de raad is hier meerdere keren aandacht voor gevraagd. Samen met andere partijen is er een aanpassing in de begroting gekomen, zodat het college in het voorjaar van 2024 met onderbouwde cijfers kan komen. Dan is veiliggesteld dat er vergroening in het nieuwe centrum kan komen. En wat ons betreft wordt er onderzocht welke mogelijkheden voor ‘iets met water’ er zijn in het nieuwe centrum. Het amendement kreeg breed steun en wordt uitgevoerd door het college.

De begroting voor de eerste paar jaren ziet er ‘gezond’ uit, maar door wisselende geldstromen vanuit de rijksoverheid hebben we een paar jaren voor de boeg waar we mogelijk negatieve cijfers gaan schrijven. We hebben het college de boodschap meegegeven om af te blijven van de hoekstenen van onze sociaal-maatschappelijke gemeenschap die Heerde is.

De samenwerking tussen raad en college was goed tijdens de behandeling van de begroting. We vinden het fijn dat de voorliggende begroting met algemene stemmen is goedgekeurd. Een compliment aan college en onze wethouder Wolbert Meijer.

Dennis Stijf gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP

Dennis Stijf

HEERDE- Dennis Stijf wordt gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP. Hij volgt Hendrik Sellies op, die zich om gezondheidsredenen genoodzaakt zag om te stoppen als raadslid. Dennis heeft al verschillende jaren ervaring in de Heerder gemeentepolitiek. Hij maakt deel uit van de steunfractie van de ChristenUnie-SGP en na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar is hij beëdigd als lid van de raadscommissie.
Dennis Stijf (36) is woonachtig, geboren en getogen in Wapenveld. Hij is getrouwd met Lisanne en vader van Julia (2 jaar) en Laure (0 jaar).
De vacature die ontstaat door het vertrek van Dennis als commissielid wordt vervuld door Henri Palm, die op dit moment lid van de steunfractie van de ChristenUnie-SGP is. In goed overleg tussen de SGP en de ChristenUnie is dit alles tot stand gekomen.

Het voornemen is dat de beëdiging van Dennis als gemeenteraadslid zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering na het zomerreces, en dat dan Hendrik Sellies afscheid neemt van de gemeenteraad. Henri Palm zal naar verwachting in de daaropvolgende raadsvergadering beëdigd worden als commissielid.

Hendrik Sellies stopt als gemeenteraadslid

Hendrik

PERSBERICHT

Hendrik Sellies stopt als gemeenteraadslid van de gemeente Heerde. Dit op medisch advies. Sellies maakte sinds 2014 deel uit van de gecombineerde gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP. Fractievoorzitter Gert van der Rhee zegt het heel jammer te vinden dat Hendrik Sellies zich genoodzaakt ziet deze beslissing te nemen. ‘In de eerste plaats denken we aan hem en zijn gezin. We mogen dankbaar terugzien op een heel goede en constructieve samenwerking binnen onze fractie. We hopen op korte termijn met de naam van een opvolger te komen’.

Dennis Stijf kandidaat ChristenUnie bij Provinciale Statenverkiezing

Dennis Stijf portretfoto

HEERDE-Dennis Stijf uit Wapenveld staat voor de ChristenUnie op de kandidatenlijst bij de Provinciale Statenverkiezing van Gelderland. Je vindt hem op plek 35.

‘Het is belangrijk dat vanuit de gemeente Heerde een kandidaat op de lijst van de ChristenUnie terug te vinden is. Er zijn veel onderwerpen die zowel op provinciaal als lokaal niveau spelen. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw, de komst van de wolf en de stikstofcrisis’, zegt Stijf. ‘De verbinding met de provincie zoeken is hierbij cruciaal om tot de meest passende resultaten te komen.’ Dennis Stijf (35) is getrouwd en vader van een dochter. Hij heeft in het bestuur gezeten van de Provinciale ChristenUnie Gelderland. Deze functie heeft hij naast zich neergelegd toen hij na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar commissielid werd voor de ChristenUnie-SGP in de gemeente Heerde. Affiniteit met de provincie is hem dan ook niet vreemd.

Op de vraag of zijn ambities momenteel op lokaal of provinciaal niveau liggen, is Stijf duidelijk. ‘Ik ben nog geen jaar commissielid en geboren en getogen in Wapenveld. De onderwerpen die de revue passeren gaan over zaken die in mijn eigen achtertuin spelen. Het is mooi om daar een bijdrage aan te leveren. De focus ligt daarom op het lokale politieke werk.’ De keuze om op de verkiezingslijst van de ChristenUnie Gelderland plaats te nemen, is echter een bewuste keuze. ‘Het is belangrijk dat er vanuit zoveel mogelijk gemeenten kandidaten voor de ChristenUnie vertegenwoordigd zijn. De verkiezingen gaan namelijk écht ergens over. De Provinciale Staten maken keuzes die op veel mensen van invloed kunnen zijn. En, ook belangrijk, daarnaast worden door middel van deze verkiezingen indirect de leden van de Eerste Kamer gekozen.’

Ook spreekt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Gelderland Stijf erg aan, helemaal in de steeds meer polariserende samenleving: ‘de statenleden voor de ChristenUnie in Gelderland komen op voor hen die dat zelf niet kunnen, in plaats van de hardste schreeuwer of diegene met de dikste portemonnee zijn zin te geven. Dit kan ingaan tegen de landelijke overheid. De statenleden weten soms beter dan de landelijke overheid wat er bij de burger speelt en schuwen niet om dan op te komen voor de burger. Over de stikstofcrisis is al veel gezegd en geschreven, maar grenzen moeten niet worden bepaald achter een tekentafel vanuit Den Haag. Zorg ervoor dat alle sectoren proportioneel bijdragen!’

De verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden tegelijkertijd plaats met de verkiezingen voor de Waterschappen op woensdag 15 maart. Dennis Stijf staat op lijst 7 (ChristenUnie), plek 35.

Kees den Uijl kandidaat ChristenUnie voor het Waterschap

KeesdenUijl2023

HEERDE- Kees den Uijl uit Heerde staat voor de ChristenUnie op de kandidatenlijst bij het Waterschap Vallei en Veluwe, op plek 15.

‘Het is belangrijk dat vanuit de gemeente Heerde een kandidaat op de lijst van de ChristenUnie terug te vinden is. De thema’s van het Waterschap raken ook de burgers van Heerde. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van voldoende water voor onze burgers in droge periodes en aan waterveiligheid in natte periodes.’ Dan is het goed dat in het Waterschap ook onze lokale belangen naar voren komen.

Kees den Uijl (65) is getrouwd, woont al 30 jaar in Heerde en is vader van vier kinderen en opa van acht kleinkinderen. Hij is contactpersoon bij de Gelderse Bekenstichting waarbij hij extra aandacht heeft voor de prachtige Horsthoeker beken in Heerde. Daarnaast is hij secretaris van de ChristenUnie in Heerde.

Het Waterschap is het oudste democratische orgaan van Nederland. Tegelijk is het ook weinig bekend bij de burgers. ‘Ten onrechte’, zegt Den Uijl, ‘want het Waterschap is heel belangrijk bij thema’s als waterkwaliteit, waterkwantiteit, grondwaterpeil, balans tussen landbouw en natuur. Thema’s die momenteel hoog op de politieke agenda staan.’

Waarom is de ChristenUnie hierbij betrokken? Den Uijl noemt als belangrijkste reden dat de ChristenUnie ruimte wil geven aan de schepping, zodat er herstel komt van de balans tussen onze welvaart en de natuur. ‘Wij kunnen ons geen Gelderland zonder boeren voorstellen. En ook geen Gelderland zonder grutto’s. En dat geeft precies aan hoe belangrijk de ChristenUnie in het Waterschap is!’

 

ChristenUnie Gelderland op bezoek in Heerde

ChristenUnieTopPSinHeerde2023-2-25a

HEERDE- Afgelopen zaterdag brachten statenleden en kandidaten voor de ChristenUnie Gelderland een bezoek aan Heerde. Dirk Vreugdenhil (lijsttrekker), Freek Rebel (#2), Marieke van de Beek (#3), Maarten van der Velde (#5) en Dennis Stijf (#35) waren hierbij aanwezig. Dennis Stijf vertegenwoordigt de ChristenUnie vanuit onze gemeente op de verkiezingslijst.

Met afvalgrijpers in de hand werd het centrum van Heerde schoongemaakt, maar bovenal contact gelegd met de inwoners. Het was zinvol om in gesprek te zijn met inwoners en het verhaal van de ChristenUnie te vertellen. Hierdoor werd verduidelijking gegeven over actuele onderwerpen die in onze gemeente leven, zoals zorgen over de woningnood, energietransitie en het toekomstperspectief voor onze boeren.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen vinden plaats op woensdag 15 maart.

ChristenUnie brengt werkbezoek aan de Hoenwaard

ChristenUnieHoenwaard2023

HATTEM/HEERDE- Een bont gezelschap van ChristenUnie-politici bracht vrijdag een werkbezoek aan de Hoenwaard in Hattem. Voor dit gebied langs de IJssel wordt momenteel gewerkt aan een integraal toekomstplan. Hierbij wordt ook een aansluitend deel van de gemeente Heerde betrokken, zoals De Belt, het Kloosterbos, Kromholt, Het Oever en de IJsseluiterwaarden tot de grens met Marle.

Per fiets werd het gebied bezocht. Zo kregen de deelnemers een indruk van het eeuwenoude agrarische gebied. De afwisseling van gure regenbuien en opklaringen zorgde voor prachtige ‘Voermanluchten’ die het fraaie glooiende landschap accentueerden.

De groep, bestaande uit onder meer gemeenteraadsleden, provinciale - en waterschapsbestuurders, kreeg uitleg over het complexe gebied. Hierin spelen allerlei belangen zoals die van de bewoners, de agrarische ondernemers, de waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en recreatie een rol.

Kees den Uijl uit Heerde, die voor de ChristenUnie op plek 15 van de kieslijst van het Waterschap Vallei & Veluwe staat, stelt vast dat het zoeken naar een balans tussen al deze belangen zorgvuldig moet gebeuren. Hattemer Marinus Kers, de nummer 23 van waterschapskieslijst, wijst op het belang van ‘kopen dichtbij huis’, waarbij de Hoenwaard, oorspronkelijk de gemeenschappelijke weidegrond van de Hattemse burgers, een rol zou kunnen spelen.

Dennis Stijf uit Wapenveld, nummer 35 op de lijst voor Provinciale Staten, is van mening dat agrarische ondernemers genoeg ruimte en mogelijkheden moeten behouden voor een duurzame bedrijfsvoering en dat hierbij samenwerking cruciaal is.

Geerjanneke Stolk geïnstalleerd als commissielid

Geerjanneke StolkGeerjanneke Stolk is vorige week maandag door waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers beëdigd als lid van de Heerder gemeenteraadscommissie voor de gecombineerde lijst ChristenUnie-SGP.

Deze commissie bereidt de gemeenteraadsvergaderingen voor.

‘We mogen onze burgers vertegenwoordigen. Dat is heel waardevol’, zegt Stolk. ‘Daarom kijk ik ernaar uit dit werk te doen.’

Geerjanneke Stolk-Kers (46) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze wonen sinds 2018 in de gemeente Heerde. In de commissie neemt Stolk de plek in van Ben van der Linde, die enkele weken geleden afscheid nam met de woorden: "Het is de moeite waard geweest." Stolk: ‘Dat wil ik voor ogen houden. Ik ben opgegroeid met het besef dat we volop aan de samenleving moeten deelnemen. Dat je elkaar nodig hebt. Dat je zorg draagt voor een ander en dat je je daar ook verantwoordelijk voor voelt. Er zullen tal van issues de revue passeren. Denk aan asielbeleid, energietransitie, woningbouw en jeugdzorg. Alle onderwerpen vragen evenveel zorgvuldigheid. Dat vraagt volledige inzet.’

Wat drijft haar om dit werk te doen? ‘Een groot deel heb ik aan mijn vader te danken’, zegt het kersverse commissielid. ‘Hij is veertig jaar lang brandweerman in Hattem geweest. Hij stond wat dat betreft midden in de samenleving. Hij bood hulp aan ‘zowel de dokter als de gewone man'. Die hulp was voor iedereen gelijk, zonder uitzondering. Hij wist wat er zich in de gemeente afspeelde. Zijn kijk op de samenleving heeft me gestimuleerd dit werk in de gemeente Heerde te gaan doen.’

Stolk heeft bijna 25 jaar ervaring in het onderwijs. ‘Ik draag in het bijzonder de jeugd een warm hart toe. Het is van belang om jongeren serieus te nemen en hen een veilige plek te bieden. Ik ben daarom blij met onze fractie ChristenUnie-SGP, die jeugd en gezin hoog in het vaandel heeft staan.’

Geerjanneke Stolk raakte in 2021 politiek betrokken toen ze besloot deel te nemen aan de cursus Politiek Actief, aangeboden door de gemeente Heerde. ‘Deze cursus volgde ik samen met Dennis Stijf, die vorig jaar al werd benoemd tot commissielid van onze partij. Jan Tuinman, onze onlangs overleden fractievoorzitter, vroeg of ik mij daadwerkelijk ‘actief’ wilde opstellen. Door hem kwam ik in de steunfractie. Nu mag ik de plek innemen van Ben van de Linde, die zich jarenlang heeft ingezet voor de gemeente Heerde. En dat had hij - zei hij - voor geen goud willen missen. Een betere stimulans is voor mij niet denkbaar. Ik wil me graag inzetten voor onze mooie gemeente.’

Hendrik Sellies stopt als gemeenteraadslid

Hendrik.jpgvrijdag 02 juni 2023 14:33 PERSBERICHT Hendrik Sellies stopt als gemeenteraadslid van de gemeente Heerde. Dit op medisch advies. Sellies maakte sinds 2014 deel uit van de gecombineerde gemeenteraadsfractie ChristenUnie-SGP.... lees verder

Ben van der Linde neemt afscheid van de politiek

230121 Afscheid Ben.jpgmaandag 30 januari 2023 10:42 "Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan". Ben van der Linde heeft afscheid genomen van de laatste politieke taak die hij nog had: lid van de gemeenteraadscommissie. Daarmee komt de politieke loopbaan ten einde die in 1982 begon. lees verder

Vragen over busvervoer

Foto bus.jpegdinsdag 15 november 2022 11:05 Wachten, wachten, wachten... Busje komt zo, maar niet heus... Dat is inmiddels de ervaring van mensen die veel met de bus reizen. Daar kregen wij vragen over. En de gemeente heeft antwoord ... lees verder

Begroting 2023: mooie plannen en uitdagingen

begrotingsraad 2022 - 1.jfifwoensdag 09 november 2022 21:46 Afgelopen maandag is de begroting 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Onze fractie heeft aangedrongen op financieel wijs beleid. Kort samengevat: in een veranderde wereld beseffen we dat we ... lees verder

Jan Tuinman (70) overleden

Jan Tuinmanzondag 16 oktober 2022 20:16 Met verdriet delen wij het droevige bericht dat op 13 oktober Jan Tuinman op 70-jarige leeftijd is overleden. Hij mocht veel voor onze partij betekenen. Vanaf 2013 was hij raadslid in de gemeente ... lees verder

Mooie plannen bij Algemene beschouwingen 2022

alg besch 2022.jpgdonderdag 07 juli 2022 09:18 De ChristenUnie|SGP Heerde heeft naar de voorjaarnota en de perspectiefnota gekeken. Die nota’s laten een financieel somber beeld zien. Voor de uitvoering van goede en mooie plannen was geen geld.... lees verder

Overige nieuwsberichten